Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 684/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými občanskými sdruženími, která se zúčastnila realizace projektů v rámci programu prevence kriminality "Partnerství 2006"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smluv o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými občanskými sdruženími a to: Cikne Čhave o. s., Jahoda o. s., Sborem Církve bratrské v Praze 9 a Sdružením na pomoc dětem s handicapy o. s., které se zúčastnily realizace projektů v rámci programu prevence kriminality "Partnerství 2006"

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14 a Cikne Čhave o. s.

T: 31. 12. 2011

2. zajistit předložení návrhů na uzavření smluv mezi městskou částí Praha 14 a Jahoda o. s., mezi městskou částí Praha 14 a Sborem Církve bratrské v Praze 9 a městskou částí Praha 14 a Sdružením na pomoc dětem s handicapy o. s na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 20. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OPM