Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 686/RMČ/2011


k žádosti Farní Charity - Kyje o změnu termínu předložení vyúčtování peněžitého daru na realizaci "H2O Mjúzik Párty"z rozpočtu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s termínem 31. 12. 2011 pro předložení vyúčtování peněžitého daru na realizaci "H2O Mjúzik Párty" z rozpočtu městské části Praha 14 poskytnutého Farní Charitě - Kyje

II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku ke smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a Farní Charitou Kyje o poskytnutí finančního daru na realizaci "H2O Mjúzik Párty" z rozpočtu městské části Praha 14 o změně termínu předložení vyúčtování

T: 15. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: OSVZ, OE