Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 689/RMČ/2011


k návrhu na ukončení NS č. 01/OSM/0062 dohodou, zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nové NS na pronájem části pozemku parc. č. 2727/1

v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s ukončením nájemní smlouvy čj. 01/OSM/0062 ze dne 24. 7. 2001 na pronájem části pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 550 m 2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a spol. Poliklinika BIOREGENA s. r. o, se sídlem Vajgarská 1141, Praha 9 dohodou k 1. 1. 2011


2. se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 550 m 2 v k. ú. Kyje spol. Dům zdraví BIOREGENA, s. r. o., se sídlem Vajgarská 1141, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. ukončit NS čj. 01/OSM/0062 dohodou se spol. Poliklinika BIOREGENA, s. r. o.


2. zajistit zveřejnění adresného záměru a uzavření nové nájemní smlouvy se spol. Dům zdraví BIOREGENA, s. r. o.

T: 31. 12. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE