Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 691/RMČ/2011


k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 0259/2011/OSMI/1050

"Základní škola Gen. Janouška - energetická úspora MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) "Základní škola Gen. Janouška - energetická úspora MČ Praha 14", kdy vícepráce nad rámec projektové dokumentace v tomto dodatku činí 7.346.895,00 Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í

1. s prodloužením termínu zhotovení díla "Základní škola Gen. Janouška - energetická úspora MČ Praha 14" do 31. 1. 2012


2. s uvolněním rezervy v rámci uzavřené SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 ve výši 659.893,00 Kč včetně DPH


3. s dofinancováním akce nad rámec uzavřené SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 ve výši 6.687.002,00 Kč včetně DPH


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 3 k SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 "Základní škola Gen. Janouška - energetická úspora MČ Praha 14"

T: 15. 12. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŠ, OE