Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 57/RMČ/2012


k žádosti o znovupřidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se znovupřidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě za podmínky, že výše nájemného bude stanovena na 70 Kč/m 2 a každoročně upravována o míru inflace


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 roku za podmínky, že výše nájemného bude stanovena na 70 Kč/m 2 a každoročně upravována o míru inflace, s možností prodloužení za podmínky řádného plnění povinností nájemce


T: 1. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel