Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 63/RMČ/2012


k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce nebytového prostoru v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se snížením smluvního nájemného pro nájemce za užívání nebytového prostoru o výměře 1 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9do 31.12.2012dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení snížení nájemného za užívání nebytového prostoru o výměře 1 m 2 v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 do 31. 12. 2012dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 29. 2. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce