Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 64/RMČ/2012


k návrhu na prodloužení doby nájmu na dobu neurčitou pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodloužením doby nájmu na dobu neurčitou pro nájemce nebytových prostor o celkové výměře 60,40 m 2 v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení prodloužení doby nájmu na dobu neurčitou v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9


T: 15. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce