Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 66/RMČ/2012


k návrhu na odvolání z funkce ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. o d v o l á v á


z funkce ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 pana Mgr. Jaroslava Hodyce ke dni 25. 3. 2012


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


seznámit pana Mgr. Jaroslava Hodyce s výše uvedeným rozhodnutím

T: 7. 2. 2012


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: PO KVIZ Praha 14, KS, KT