Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 73/RMČ/2012


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 232/145 a části pozemku parc. č. 232/143 v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemku parc. č. 232/145 a části pozemku parc. č. 232/143, k. ú. Černý Most

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 232/145 a části pozemku parc. č. 232/143, k. ú. Černý Most


T: 18. 2. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI