Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 74/RMČ/2012


k pronájmu pozemku parc. č. 2668/1, k. ú. Kyje, z majetku HMP pro účely výstavby kastrační jednotky a útulku pro kočkyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s pronájmem pozemku parc. č. 2668/1, k. ú. Kyje, ve vlastnictví HMP, za účelem výstavby kastrační jednotky a útulku pro kočky

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP a informovat žadatele

T: 25. 2. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI