Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 75/RMČ/2012


k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 5 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění

a provozování zmrzlinového stánkuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením NS na pronájmem části pozemku parc. č. 93/1 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a panem Markem Boháčem, bytem Dvořią»ská 1281, Praha 9 Kyje

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, k. ú. Černý Most s panem Markem Boháčem


T: 29. 2. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE