Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 77/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu : Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice 1. částRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení traťového kabelu a zařízení do pozemků parc. č. 803, parc. č. 2711, parc. č. 2717/1 a parc. č. 2819, k. ú. Kyje, se společností Správa železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, za cenu 241 500 Kč bez DPH

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení traťového kabelu a zařízení do pozemků parc. č. 803, parc. č. 2711, parc. č. 2717/1 a parc. č. 2819, k. ú. Kyje, se společností Správa železniční dopravní cesty, s. o.


T: 15. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI