Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 552/RMČ/2012


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9 s nájemným ve výši 70 Kč/m 2, které bude každoročně upravováno o míru inflace, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok, za podmínky vrácení bytu stávajícího

T: 30. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS