Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 553/RMČ/2012


k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 743, ul. Maňákova,

Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


pořadí dvou vylosovaných žadatelů na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 743,

ul. Maňákova, Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle odst. A) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


1. přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok s regulovaným nájemným dle odst. B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. druhého vylosovaného v pořadí jako náhradníka na přidělení bytu dle odst. C) přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS