Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 555/RMČ/2012


k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


1. s poskytnutím slevy 50 % z měsíčního nájemného od 1. 10. 2011- 28. 2. 2012 ve výši 12 274 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. s poskytnutím trvalé slevy na nájemném ve výši 20% měsíčního nájmu od 1. 8. 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o nesouhlasu s poskytnutím slevy za užívání bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9


T: 29. 10. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., žadatel