Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 557/RMČ/2012


k návrhu na zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 756 ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu v č. p. 756 v ulici Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 756 v ulici Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS