Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 560/RMČ/2012


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 0 do podnájmu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti

2 + 0 do podnájmu, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím podnájemcem na užívání bytu o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku

T: 31. 12. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS