Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 566/RMČ/2012


k návrhu na schválení vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

v rámci projektu Smart i. e.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


text výzvy k předložení nabídek na dodávku služeb s názvem "Podpora při řízení projektu a odborné služby" dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. j m e n u j e


hodnotící komisi dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, její vyhodnocení a předložení návrhu smlouvy


T: 5. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OPM, OE členové hodnotící komise