Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 570/RMČ/2012


k návrhu na zveřejnění záměru a k následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 89/1 (89/3) a kupní smlouvy na pozemek parc. č. 91 a část pozemku parc. č. 89/1(89/4), vše v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. se zveřejněním záměru na prodej pozemků parc. č. 91 a části parc. č. 89/1(89/4), o celkové výměře 30 m 2 a záměru na pronájem části parc. č. 89/1(89/3) o výměře 21 m 2, vše v k. ú. Kyje, manželům RNDr. Petru Ježkovi a Ing. Zuzaně Ježkové, bytem Bělomlýnská 394/8, Praha 9, vlastníkům budovy č. p. 117 na pozemku parc. č. 90, k. ú. Kyje


2. s uzavřením nájemní smlouvy s manželi RNDr. Petrem Ježkem a Ing. Zuzanou Ježkovou, bytem Bělomlýnská 394/8, Praha 9, na pronájem části pozemku parc. č. 89/1 o výměře 25 m 2 za cenu 30 Kč/m 2/rok po uplynutí doby zveřejnění adresného záměru za předpokladu, že nebudou podány žádné závažné připomínky


3. s prodejem pozemků parc. č. 91 a části parc. č. 89/1, o celkové výměře 30 m 2, vše v k. ú. Kyje, manželům RNDr. Petru Ježkovi a Ing. Zuzaně Ježkové, bytem Bělomlýnská 394/8, Praha 9, za cenu dle znaleckého posudku


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zveřejnění záměrů na prodej pozemků parc. č. 91 a části parc. č. 89/1, k. ú. Kyje a na pronájem části pozemku parc. č. 89/1, k. ú. Kyje

T: 31. 10. 2012

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 89/1(89/3), k. ú. Kyje, po uplynutí doby zveřejnění záměru (pokud nebudou podány k záměru připomínky)


T: 30. 11. 2012


3. zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 91 a části parc. č. 89/1, k. ú. Kyje na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 18. 12. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI