Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 571/RMČ/2012


k návrhu na ukončení nájemní smlouvy čj. 2003/OSM/0032 na pronájem části pozemku parc. č. 1760 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 30. 11. 2012Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s ukončením NS č. 2003/OSM/0032 na pronájem části pozemku parc. č. 1760 v k. ú. Kyje, díl č. 9 o výměře 350 m 2, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a panem Stanislavem Bělou, bytem Katusická 684, Praha 9 výpovědí ke dni 30. 11. 2012


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1760 v k. ú. Kyje s panem Stanislavem Bělou ke dni 30. 11. 2012


T: 15. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE