Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 574/RMČ/2012


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/10, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodejem části pozemku parc. č. 221/10 o výměře 1 448 m 2, k. ú. Černý Most, společnosti Select Properties, a. s., se sídlem Vožická 621, Tábor, za předpokladu oddělení a zachování veřejně přístupné manipulační plochy v majetku hl. m. Prahy


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k prodeji pozemku parc. č. 221/10 o výměře 1 448 m 2, k. ú. Černý Most


T: 30. 10. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI