Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 575/RMČ/2012


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu trafostanic a pozemků v k. ú. Černý Most ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení č. 443/RMČ/2012 ze dne 26. 7. 2012 v plném rozsahu


II. n e s o u h l a s í


s úplatným převodem nemovitostí, trafostanic a pozemků v k. ú. Černý Most ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.:

1. TS-753 na pozemku parc. č. 221/430, včetně pozemku parc. č. 221/430

2. TS-751, 885 na pozemku parc. č. 221/448, včetně pozemku parc. č. 221/448

3. TS-752, 886 na pozemku parc. č. 221/426, včetně pozemku parc. č. 221/426


III. s o u h l a s í


s úplatným převodem nemovitostí, trafostanic a pozemků v k. ú. Černý Most ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.:

1. TS-4770 na pozemku parc. č. 232/78, včetně pozemku parc. č. 232/78

2. TS-722 na pozemku parc. č. 232/42, včetně pozemku parc. č. 232/42

3. TS-883 na pozemku parc. č. 427, včetně pozemku parc. č. 427

4. TS-928, 1112 na pozemku parc. č. 221/467 jiného vlastníka, ul. Dygrýnova

5. TS-831 na pozemku parc. č. 221/232 jiného vlastníka,ul. Breitcetlova


IV. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k úplatnému převodu nemovitostí, trafostanic a pozemků v k. ú. Černý Most ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.


T: 31. 10. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI