Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 577/RMČ/2012


k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 0312/2011/OSMI/1050 "Základní škola Bří Venclíků - energetická úspora MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) "Základní škola Bří Venclíků - energetická úspora MČ Praha 14", kdy vícenáklady nad rámec uzavřené SoD v tomto dodatku činí 1.244.214 Kč bez DPH


II. s o u h l a s í


s dofinancováním akce "Základní škola Bří Venclíků - energetická úspora MČ Praha 14" nad rámec uzavřené SoD č. 0312/2011/OSMI/1050 v částce 1.244.214 Kč bez DPH


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


uzavřít dodatek č. 2 k SoD č. 0312/2011/OSMI/1050 "Základní škola Bří Venclíků - energetická úspora MČ Praha 14"


T: 30. 10. 2012


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE