Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 578/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy č. 10062543 ze dne 17. 9. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu "Základní škola Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rozhodnutí MŽP id. č. EDS/SMVS/115D222001641 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na financování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky fondu soudržnosti; výše dotace ze státního rozpočtu bude činit maximálně 23.531.014,10 Kč


II. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy č. 10062543 ze dne 17. 9. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu "Základní škola Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14", kde dotace činí 1.384.177,30 Kč


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy č. 10062543 ze dne 17. 9. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu "Základní škola Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14"

T: 26. 10. 2012


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE