Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 584/RMČ/2012


k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.236 Kč za užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prominutím poplatků z prodlení ve výši 50 % za užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 50 % za užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel