Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 588/RMČ/2012


k návrhu na vypovězení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9 s pozemky parc. č. 232/246 a 232/247 v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vypovězením nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9
s pozemky parc. č. 232/246 a 232/247 v k. ú. Černý Most, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s, vypovězení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1002, ulice Bryksova, Praha 9 s pozemky parc. č. 232/246 a 232/247 v k. ú. Černý Most dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 30. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce