Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 595/RMČ/2012


k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hryRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s úpravou přílohy obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, kde je navrhováno vypuštění objektu č. p. 47 v ul. Šimanovská Praha 9 a vypuštění objektu č. p. 712 v ul. Chlumecká náhradou za zařazení objektu č. p. 765 Nákupního centra Černý Most na pozemcích parc. č. 232/1, 232/345 a 232/369 v k. ú. Černý Most s provozem bez omezení


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit předložení připomínek k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy odboru daní, poplatků a cen MHMP


T: 8. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE