Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 597/RMČ/2012


k pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most (bývalá internetová kavárna)Rada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


o zrušení výběrového řízení otevřeného na základě záměru zveřejněného ve dnech od 22. 8. 2012 do 22. 9. 2012

II. s o u h l a s í


se zveřejněním nového neadresného záměru (příloha č. 1) na pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 745, ulice Maňákova, Černý Most (CVVI)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 745, ulice Maňákova, Černý Most (CVVI) na období 30 dnů


T: 9. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

ve smyslu § 36, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zveřejňuje ZÁMĚR

na pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy č. p. 745, v Maňákově ulici, k. ú. Černý Most, o výměře 172,38 m 2 (prostor bývalé internetové kavárny se zázemím)

Prohlídky prostoru budou umožněny po dobu zveřejnění záměru po telefonické dohodě (tel. 281 005 239, 281 005 388). Podklady k podání nabídky budou po telefonické dohodě k dispozici na odboru správy majetku a investic ÚMČP-14, 4. patro, č. dveří 411, tel: 281 005 239, 281 005 388.

Popis místností:

Podmínky pronájmu:

nebo

Při hodnocení nabídek bude brán zřetel zejména na:

Poučení:

Podle výše cit. ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své návrhy a nabídky do posledního dne zveřejnění záměru, do 13.00 hodin, na adresu:

Úřad městské části Praha 14,

Bří Venclíků 1073, Praha 9, PSČ 198 21

Připomínky a nabídky k záměru je nutné doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 14 v uzavřených obálkách označených "Maňákova 745". Bližší informace k tomuto záměru na telefonním čísle: 281 005 239, 281 005 388.

Vyhlašovatel si ponechává právo od záměru odstoupit.

Bc. Radek Vondra

starosta MČ Praha 14

První den zveřejnění : dd. mm. 2012

Doba zveřejnění: 30 dnů

Poslední den zveřejnění: dd. mm. 2012