Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 184/RMČ/2013


k návrhu na stanovení platů vedoucím odboru řízení ekonomiky a školství a odboru právních a kontrolních činností Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s t a n o v u j e


1. plat Mgr. Evě Koplíkové ve tř. 11, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. plat Ing. Milanovi Špryslovi ve tř. 11, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 5. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO