Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 185/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s návrhem zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)


II. p o ž a d u j e


1. časovou souslednost zpracování a schválení 1. a 2. úrovně územního plánu hl. m. Prahy, tj. Metropolitního plánu a plánu vymezené dílčí části hlavního města, včetně novely vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTTP)


2. úzkou spolupráci zpracovatele s MČ při řešení nových prvků Metropolitního plánu (vymezení lokalit a jejich charakteru, veřejného prostranství, možnostech staveb v nezastavěném území, potřebě ploch podmíněných regulačním plánem, studií či dohodou o parcelaci), které budou zformulovány městskou částí Praha 14, průběžně konzultovány se zpracovatelem územního plánu a následně předány k zapracování do návrhu Metropolitního plánu


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. sdělit stanovisko městské části Praha 14 pořizovateli odboru územního plánování

MHMP

T: 11. 4. 2013


2. informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o návrhu zadání a procesu pořizování Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)


T: květen 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR