Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 191/RMČ/2013


k návrhu na zrušení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


o zrušení zadávacího řízení ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze spravedlivě požadovat po zadavateli další pokračování zadávacího řízení


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14" s rozhodnutím zadavatele o zrušení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení

T: 12. 4. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OSMI, OPM, OE