Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 200/RMČ/2013


k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most o výměře 14 m 2 za účelem umístění a provozování letní předzahrádky v ulici Maňákova na období od 1. 5. do 30. 9. 2013 mezi MČ Praha 14 a pí Silvií Kosarovou, podnikající jako fyzická osoba, bytem Vašátkova 1011, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most s pí Silvií Kosarovou


T: 30. 4. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE