Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 201/RMČ/2013


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k NS č. 0058/2011/OSMI/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 2676 v k. ú. Kyje, za účelem prodeje příslušenství a doplňků k vozidlůmRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným uzavřením dodatku č. 1 k rozšíření předmětu NS č. 0058/2011/OSMI/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 2676 v k. ú. Kyje, za účelem prodeje příslušenství a doplňků k vozidlům, s panem Michalem Starostou - MOS, se sídlem Broumarská 19, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit žadatele s rozhodnutím Rady MČ Praha 14


2. zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření dodatku č. 1 s panem Michalem Starostou

T: 1. 5. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE