Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 202/RMČ/2013


k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 2, 3 a 4 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádkyRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s výjimkou z pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky a zveřejněním adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 2, 3 a 4, o výměře 1400 m 2 v k. ú. Kyje, panu Janu Třískovi, bytem Borská 540, Praha 9


2. s následným uzavřením nájemní smlouvy mezi MČ Praha 14 a panem Janem Třískou, pokud MČ Praha 14 neobdrží k zveřejněnému záměru žádnou připomínku


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 2, 3 a 4 v k. ú. Kyje s panem Janem Třískou

T: 15. 5. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE