Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 284/RMČ/2013


k žádosti o uzavření splátkového kalendáře na dluh a prominutí poplatků z prodlení



Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s prominutím poplatků z prodlení ve výši 50% dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s uzavřením splátkového kalendáře dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat žadatele o souhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 50 % dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. informovat žadatele o souhlasu s uzavřením splátkového kalendáře dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 15. 6. 2013













Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS