Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 304/RMČ/2013


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu"


II. r o z h o d l a


v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu"

T: 27. 5. 2013


2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a uchazečem, který se umístil na prvním místě - firmou IT - servis Praha, družstvo instalatérů, Jaromírova 51/80, 128 00 Praha 2, IČ 411 95 621

T: 15. 6. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ