Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 307/RMČ/2013


k návrhu na zahájení nového podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahájení nového podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí"


II. j m e n u j e


komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace a hodnotící komisi, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 1 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí"

T: 27. 5. 2013


2. seznámit členy komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace a hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 27. 5. 2013

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci akce "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí"

T: 17. 6. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, členové komise