Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 313/RMČ/2013


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 28 415 m 2 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s pronájmem části pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 28 415 m 2 v k. ú. Kyje k vyhlášení výběrového řízení za účelem využití v souladu s platným územním plánem za podmínky zapracování těchto připomínek do výběrového řízení:


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

T: 30. 5. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI