Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 365/RMČ/2013


k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku

Praha 14, a. s. za rok 2012Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a.s.I. s c h v a l u j e


návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2012 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


T: 30. 6. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: Ing. Mgr. Lucie Svobodová, předsedkyně představenstva SMP- 14, a. s.
Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP- 14, a. s.

 

 

Příloha č. 1
V Praze dne 17. 6. 2013


Rozhodnutí akcionáře

o rozdělení zisku akciové společnosti

Správa majetku Praha 14, a.s., dosaženého

za rok 2012.

Hospodářským výsledkem za rok 2012 je zisk ve výši 600 865,86 Kč, ten bude evidován na účtu zákonný rezervní fond.


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Vážená paní

Ing. Eva Bažilová
ředitelka Správy majetku Praha 14, a.s.
Metujská 907
Praha 9