Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 367/RMČ/2013


k návrhu na organizační změnu v odboru kanceláře tajemníka a odboru sociálních věcí a zdravotnictvíRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. organizační změnu v odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1. 7. 2013


2. organizační změnu v odboru kanceláře tajemníka od 1. 12. 2013


II. r u š í


ke dni 30. 11. 2013 1 pracovní místo referenta ve tř. 11 a 1 pracovní místo referenta ve tř. 10 v oddělení informačních a komunikačních technologií kanceláře tajemníka


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 7. 2013 a 30. 11. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů, KT - PO