Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 368/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2567/1, 2567/2 a 2570 v katastrálním území Kyje z funkční plochy PS/PZO/OV-B ve výhledu na OV do návrhuRada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


s podnětem na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále ÚPn) pozemku parc. č. 2567/1, 2567/2 a 2570 v katastrálním území Kyje z funkční plochy PS/PZO/OV-B ve výhledu na OVdo návrhu


II. n e d o p o r u č u j e


provedení podnětu na změnu ÚPn pozemku parc. č. 2567/1, 2567/2 a 2570 v kat. území Kyje z funkční plochy PS/PZO/OV-B ve výhledu na OV do návrhu, jehož využití je třeba řešit komplexně pro celou dotčenou lokalitu v rámci nového územního plánu


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko MČ Praha 14 k podnětu na změnu ÚPn žadateli pí. PharmDr. Olze Linhartové, Praha 8

T: 30. 6. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS - OÚR