Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 369/RMČ/2013


k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů urbanistické soutěže o návrh - "Územní rozvoj Starých Kyjí, nové potenciální centrum MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vyzváním účastníků soutěže o návrh "Územní rozvoj Starých Kyjí, nové potenciální centrum MČ Praha 14" k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů v souladu s ust. § 106 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále VZ)

II. o d m í t á


soutěžní návrh společnosti Schindler Seko architekti, s. r. o., Generála Píky 26, Praha 6 podaný po uplynutí lhůty pro podání návrhů v souladu s ust. § 105 odst. 5 VZ a vyzývá společnost Schindler Seko architekti, s. r. o., k převzetí tohoto návrhu


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. zajistit zaslání výzev účastníkům soutěže o návrh k účasti na uveřejnění výsledku hodnocení návrhů

T: 18. 6. 2013

2. zajistit zaslání oznámení o odmítnutí návrhu podaného po uplynutí lhůty pro podání návrhů společnosti Schindler Seko architekti, s. r. o.

T: 18. 6. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS - OÚR