Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 378/RMČ/2013


k návrhu na podání žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s podáním žádosti o poskytnutí grantu hl. m. Prahy v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru na rok 2013 na "Úpravy předprostoru Úřadu MČ Praha 14, Bří Venclíků 1073 a 1072, Praha 14 - Černý Most"


II. s c h v a l u j e


finanční spoluúčast z rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 50 % z rozpočtových nákladů na projekt


III. b e r e n a v ě d o m í


nezbytnost zajištění finančních prostředků do rozpočtu na rok 2013 na spolufinancování projektu v případě, že žádost o poskytnutí grantu bude podpořena


IV. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


podat žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru na rok 2013

T: 21. 6. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ