Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 379/RMČ/2013


k návrhu na pověření zástupců MČ Praha 14 k účasti na dražbě budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. p o v ě ř u j e


Mgr. Evu Koplíkovou, vedoucí odboru právních a kontrolních činností a Mgr. Vladimíra Černého, vedoucího odd. právního a veřejných zakázek OPKČ k účasti na dražebním jednání budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 v k. ú. Hloubětín


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit pověření zástupců MČ Praha 14 k účasti na dražebním jednání budovy č. e. 332 v k. ú. Hloubětín


T: ihned


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSMI, OPKČ, OŘEŠ, Ing. Břetislav Vodák