Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 382/RMČ/2013


k návrhu na zahájení nového výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení nového výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"


2. zadávací dokumentaci k novému výběrovému řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"


II. j m e n u j e


hodnotící komisi k nové veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14" , jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení nového výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"

T: 18. 6. 2013

2. seznámit členy hodnotící komise k nové veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14" s jejich jmenováním

T: 30. 6. 2013


3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením nové veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"

T: 8. 7. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ