Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 384/RMČ/2013


k návrhu na zahájení výběrového řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby

"Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"

2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


II. j m e n u j e


komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k nadlimitní veřejné zakázce na služby "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"


T: 31. 8. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OPKČ, OSMI, ODOP, OŘEŠ, členové komise