Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 385/RMČ/2013


k návrhu na vyhodnocení zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most "Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most "

II. r o z h o d l a


v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky podle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Z© Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most"

T: 28. 6. 2013

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a uchazečem, který se umístil na prvním místě, firmou GREEN PROJEKT, s. r. o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 271 95 783


T: 31. 8. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘE©