Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 10. 3. 2014


č. 147/RMČ/2014


k návrhu na přidělení grantů v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora tělovýchovných jednot v roce 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


přidělení grantů žádostem v podoblasti 2A) podpora kultury a umělecká činnost, 2B) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity a podoblasti 2C ) podpora Zdravé MČ - MA 21 a 2D) podpora činnosti tělovýchovných jednot podle seznamu v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. d o p o r u č u j e


přidělení grantů organizacím s navrhovanou částkou podpory celkově přesahující 50 tis. Kč podle seznamu v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení

T: 31. 3. 2014

2. zajistit podepsání smluv s úspěšnými žadateli

T: 30. 4. 2014

3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení grantů podle bodu II. tohoto usnesení

T: 25. 3. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ