Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 205/RMČ/2014


k návrhu připomínek městské části Praha 14 k záměru novely Statutu hlavního města Prahy



Rada městské části Praha 14



I. s c h v a l u j e


návrh připomínek městské části Praha 14 k záměru novely Statutu hlavního města Prahy


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit zaslání připomínek městské části Praha 14 k záměru novely Statutu hlavního města Prahy na MHMP

T: 10. 4. 2014
















Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14



Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, OÚR KS, OSVZ