Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 210/RMČ/2014


ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16Rada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


1. předseda komise: Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupce starosty MČ Praha 14


2. členové komise: Mgr. Aleš Kuda, zástupce zřizovatele

Mgr. Ivana Poláčková, zástupce ČŠI

Ing. Pavlína Gucká, zástupce MHMP

Mgr. Marcela Blahnová, zástupce pedagogických pracovníků

pí Šárka Jindrová, zástupce školské rady

PhDr. Bc. Jana Churáčková, odborník v oblasti státní správy


3. odborník s hlasem Mgr. Marie Poesová, vedoucí odd. školství OŘEŠ

poradním

4. tajemník komise: pí Jaroslava Popovská


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit jmenování předsedy, členů konkurzní komise, odborníka s hlasem poradním a tajemníka pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16

T: 11. 4. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ